Consell Escolar

 

Composició:

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres

cinquenes parts dels membres.

 1. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els

resultats.

 1. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

 1. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

 2. Aprovar la carta de compromís educatiu.

 3. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

 4. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

 5. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.

 1. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

 2. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

 1. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

 2. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 3. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició

Membres sector pares / mares:

 • Iñaki Cabrera

 • Àngels Álvarez

 • Sandra Berdún

Membres sector mestres i professors:

 • Marc Domínguez

 • Noemí Atienza

 • Neus Jurado

 • Xesca Mestres

 • Cecília Nogué

Membre de l’AMPA:

 • Txema Navarro Estrada

Representant de l’Ajuntament:

 • Jordi Maresma Segarra

Representant del sector Personal d’Administració i serveis:

 • Loli Martínez

Equip Directiu de l’escola:

 • Director: Gemma Duch Balletbó

 • Cap d’estudis: Ramon Moreno

 • Secretària: Felisa Blé