Delegats/des de classe

Els/les delegats/des són el vincle d’enllaç entre les famílies de la seva classe i l’AMPA.

Les seves funcions són:

 • Recollir les demandes, suggeriments i comentaris de les famílies de la seva classe.

 • Transmetre les informacions de l’associació a les famílies

 • Assistir, en qualitat de representants de la seva classe, a les reunions mensuals convocades per la Junta Directiva

 • Col·laborar amb les activitats organitzades per l’associació.

Composició Curs 2017-2018

P3:        Margarita Hidalgo

P3:        Julieta Cavallo

P3:        Roser Farrés

P4 A:     Imma Martos

P5 A:     Pepa Solà

P5 A:     Eva Granero

P5 B:     Vanesa Moreno

1r A:      Laura Rufián

1r B:      Emma Dan

1r B:      Montserrat Gallego

2n A:     Silvina López

2n B:     Jordi Ardanuy

2n C:     Francesca Jándula

3r A:      Laura Rojo

3r A:      Jordi Gilabert

3r B:      Jessica Verdejo

4t A:

4t B:      Esther Jiménez

5è A:     Isabel Sánchez

5è A:

5è B:     Olga López

5è B:     Loli Alos

6è A:     Carme Marí

6è A:     Silvia García

6è B:     Esther Manuel

 

Per correu electrònic:

ampamargallo@gmail.com

 

 

Aquest espai esta reservat per els antics alumnes del Margallò. Si ens vols enviar els teus comentaris o fotografia envia la teva aportació a la nostre bustia per publicarla.

 

Composició

Presidenta:
Elvira Torres

Sots-Presidenta:
Francesca Jándula

Tresorera:
Olga López

Secretària:
Puri Martinez

 

Composició:

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres

cinquenes parts dels membres.

 1. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els

resultats.

 1. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

 1. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

 2. Aprovar la carta de compromís educatiu.

 3. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

 4. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

 5. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.

 1. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

 2. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

 1. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

 2. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 3. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició

Membres sector pares / mares:

 • Iñaki Cabrera

 • Àngels Álvarez

 • Sandra Berdún

Membres sector mestres i professors:

 • Marc Domínguez

 • Noemí Atienza

 • Neus Jurado

 • Xesca Mestres

 • Cecília Nogué

Membre de l’AMPA:

 • Txema Navarro Estrada

Representant de l’Ajuntament:

 • Jordi Maresma Segarra

Representant del sector Personal d’Administració i serveis:

 • Loli Martínez

Equip Directiu de l’escola:

 • Director: Gemma Duch Balletbó

 • Cap d’estudis: Ramon Moreno

 • Secretària: Felisa Blé

Comissions de l’AMPA

Com el ventall de tasques és molt ampli, ens organitzem en diferents comissions i després ens troben en reunions conjuntes amb els delegats, per informar a la resta de companys/es de com van les coses.

Si vols participar activament a l’AMPA, pots contactar amb nosaltres per diferents vies.

Actualment les comissions que tenim en marxa per aquest curs 2017-18 són:

– Comissió de menjador: Margarira Hidalgo, Maika López, Vicky Torrente.

– Comissió d’extraescolars: Vanesa Moreno.

– Comissió de festes: Sara Casamayor, Jessica Verdejo.

– Comissió de formació de pares: Montse Gallego.

– Comissió de comunicació: Carme Marí, Toni Castillo, Jordi Ardanuy, Laura Rufián.

– Comissió de la coordinadora d’AMPAs: Montse Gallego.

– Comissió ambiental: Roser Farrés, Margarita Hidalgo, Julieta Cavallo.

– Comissió Patis: Margarita Hidalgo, Vicky Torrente, Julieta Cavallo.

– Comissió Llibres: Isa Sánchez, Loli Alos.

– Comissió Defensa Escola Pública: Monica Cobos, Ana Fernández, Isabel López.

 

 

 

 

 

 

Com el ventall de tasques és molt ampli, ens organitzem en diferents comissions i després ens troben en reunions conjuntes amb els delegats, per informar a la resta de companys/es de com van les coses.

Actualment les comissions que tenim en marxa són:

– Comissió de menjador: Laura Guilera, Justi Aguilar.

 - Comissió d’extraescolars: Teo Molina, Isabel Martínez, Cristina Ibáñez.

– Comissió de convivència: Sònia Montolio.

– Comissió de festes: Patro Rodríguez, Isa Román, David Uriol, Carmen M. Ruiz.

– Comissió de la coordinadora d’AMPAs: Francesca Yepes.

– Comissió de formació de pares: Maite Peñarrubia.

– Comissió de comunicació: Carme Marí, Vicky Vicente.

– Comissió de retallades: Sílvia Cobos.

 

A la bústia de l’Ampa:

(al costat de secretaria)

Despatx:

Sota petició, concertant dia/hora.
Ens podeu contactar per correu electrònic, deixant una nota a la bústia, mitjançant el vostre delegat de classe o directament quan ens trobeu a l’escola.

Us donem la benvinguda a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Margalló de Castelldefels.

L’AMPA és una entitat sense finalitat lucrativa que neix amb l’objectiu de representar els interessos de les mares i els pares dels alumnes de l’Escola.

Els nostres objectius són:

a)   Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b)   Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c)   Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d)   Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e)   Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f)   Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g)   Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h)   Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

i)   Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i esportives.

Per assolir aquests objectius comptem amb un conjunt de voluntaris i voluntàries que, ja sigui com a membres de les diferents comissions o bé com a delegats o delegades, col·laboren de manera desinteressada amb l’associació.

Us convidem a participar-hi activament i a gaudir l’Escola des de dins.