Aquest espai esta reservat per els antics alumnes del Margallò. Si ens vols enviar els teus comentaris o fotografia envia la teva aportació a la nostre bustia per publicarla.

 

Composició

Presidenta:
Elvira Torres

Sots-Presidenta:
Francesca Jándula

Tresorera:
Olga López

Secretària:
Puri Martinez

 

Delegats/des de classe

Els/les delegats/des són el vincle d’enllaç entre les famílies de la seva classe i l’AMPA.

Les seves funcions són:

 • Recollir les demandes, suggeriments i comentaris de les famílies de la seva classe.

 • Transmetre les informacions de l’associació a les famílies

 • Assistir, en qualitat de representants de la seva classe, a les reunions mensuals convocades per la Junta Directiva

 • Col·laborar amb les activitats organitzades per l’associació.

Composició Curs 2017-2018

P3:        Margarita Hidalgo

P3:        Julieta Cavallo

P3:        Roser Farrés

P4 A:     Imma Martos

P5 A:     Pepa Solà

P5 A:     Eva Granero

P5 B:     Vanesa Moreno

1r A:      Laura Rufián

1r B:      Emma Dan

1r B:      Montserrat Gallego

2n A:     Silvina López

2n B:     Jordi Ardanuy

2n C:     Francesca Jándula

3r A:      Laura Rojo

3r A:      Jordi Gilabert

3r B:      Jessica Verdejo

4t A:

4t B:      Esther Jiménez

5è A:     Isabel Sánchez

5è A:

5è B:     Olga López

5è B:     Loli Alos

6è A:     Carme Marí

6è A:     Silvia García

6è B:     Esther Manuel

 

Per correu electrònic:

ampamargallo@gmail.com

 

 

Composició:

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres

cinquenes parts dels membres.

 1. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els

resultats.

 1. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

 1. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

 2. Aprovar la carta de compromís educatiu.

 3. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

 4. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

 5. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o

directora.

 1. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

 2. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

 1. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

 2. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

 3. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició

Membres sector pares / mares:

 • Iñaki Cabrera

 • Àngels Álvarez

 • Sandra Berdún

Membres sector mestres i professors:

 • Marc Domínguez

 • Noemí Atienza

 • Neus Jurado

 • Xesca Mestres

 • Cecília Nogué

Membre de l’AMPA:

 • Txema Navarro Estrada

Representant de l’Ajuntament:

 • Jordi Maresma Segarra

Representant del sector Personal d’Administració i serveis:

 • Loli Martínez

Equip Directiu de l’escola:

 • Director: Gemma Duch Balletbó

 • Cap d’estudis: Ramon Moreno

 • Secretària: Felisa Blé

Comissions de l’AMPA

Com el ventall de tasques és molt ampli, ens organitzem en diferents comissions i després ens troben en reunions conjuntes amb els delegats, per informar a la resta de companys/es de com van les coses.

Si vols participar activament a l’AMPA, pots contactar amb nosaltres per diferents vies.

Actualment les comissions que tenim en marxa per aquest curs 2017-18 són:

– Comissió de menjador: Margarira Hidalgo, Maika López, Vicky Torrente.

– Comissió d’extraescolars: Vanesa Moreno.

– Comissió de festes: Sara Casamayor, Jessica Verdejo.

– Comissió de formació de pares: Montse Gallego.

– Comissió de comunicació: Carme Marí, Toni Castillo, Jordi Ardanuy, Laura Rufián.

– Comissió de la coordinadora d’AMPAs: Montse Gallego.

– Comissió ambiental: Roser Farrés, Margarita Hidalgo, Julieta Cavallo.

– Comissió Patis: Margarita Hidalgo, Vicky Torrente, Julieta Cavallo.

– Comissió Llibres: Isa Sánchez, Loli Alos.

– Comissió Defensa Escola Pública: Monica Cobos, Ana Fernández, Isabel López.

 

 

 

 

 

 

Com el ventall de tasques és molt ampli, ens organitzem en diferents comissions i després ens troben en reunions conjuntes amb els delegats, per informar a la resta de companys/es de com van les coses.

Actualment les comissions que tenim en marxa són:

– Comissió de menjador: Laura Guilera, Justi Aguilar.

 - Comissió d’extraescolars: Teo Molina, Isabel Martínez, Cristina Ibáñez.

– Comissió de convivència: Sònia Montolio.

– Comissió de festes: Patro Rodríguez, Isa Román, David Uriol, Carmen M. Ruiz.

– Comissió de la coordinadora d’AMPAs: Francesca Yepes.

– Comissió de formació de pares: Maite Peñarrubia.

– Comissió de comunicació: Carme Marí, Vicky Vicente.

– Comissió de retallades: Sílvia Cobos.

 

A la bústia de l’Ampa:

(al costat de secretaria)

Despatx:

Sota petició, concertant dia/hora.
Ens podeu contactar per correu electrònic, deixant una nota a la bústia, mitjançant el vostre delegat de classe o directament quan ens trobeu a l’escola.

 La Junta Directiva està integrada per el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Correspon a la Junta Directiva:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir les comissions necessàries per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els/les delegats/des de curs que representaran a les famílies del seu curs.

k) Nomenar els responsables que s’hagin d’encarregar de cada comissió, a proposta de les mateixes comissions que podran ser o no vocals de la Junta Directiva. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 • subvencions o altres ajuts

 • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

m) Obrir i cancel·lar comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

n) Resoldre provisionalment qualsevol assumpte que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

o) Decidir l’adhesió de l’associació a manifests, plataformes, etc. vinculades al món de l’educació. 

p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.