Organització

 

Composició

Presidenta:
Elvira Torres

Sots-Presidenta:
Francesca Jándula

Tresorera:
Olga López

Secretària:
Puri Martinez

 La Junta Directiva està integrada per el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Correspon a la Junta Directiva:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir les comissions necessàries per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els/les delegats/des de curs que representaran a les famílies del seu curs.

k) Nomenar els responsables que s’hagin d’encarregar de cada comissió, a proposta de les mateixes comissions que podran ser o no vocals de la Junta Directiva. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • subvencions o altres ajuts

  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

m) Obrir i cancel·lar comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

n) Resoldre provisionalment qualsevol assumpte que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

o) Decidir l’adhesió de l’associació a manifests, plataformes, etc. vinculades al món de l’educació. 

p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.