Presentació

 

Us donem la benvinguda a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Margalló de Castelldefels.

L’AMPA és una entitat sense finalitat lucrativa que neix amb l’objectiu de representar els interessos de les mares i els pares dels alumnes de l’Escola.

Els nostres objectius són:

a)   Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b)   Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c)   Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d)   Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e)   Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f)   Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g)   Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h)   Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

i)   Promoure i realitzar tota mena d’activitats físiques i esportives.

Per assolir aquests objectius comptem amb un conjunt de voluntaris i voluntàries que, ja sigui com a membres de les diferents comissions o bé com a delegats o delegades, col·laboren de manera desinteressada amb l’associació.

Us convidem a participar-hi activament i a gaudir l’Escola des de dins.